Ivanská cesta 21   Bratislava

Sprístupňovanie informácií

 
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Ak sa rozhodnete využiť toto právo, prosíme, vyplňte žiadosť o poskytnutie informácie.
 
 Pri použití jednej z uvedených foriem žiadostí je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:
  • Meno a priezvisko žiadateľa
  • Spôsob doručenia odpovede (poštou – adresa kam sa požaduje zaslať odpoveď, e-mailom – e-mail kam sa požaduje zaslať odpoveď)
  • Text žiadosti

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.:
Elektronicky:
Zaslaním žiadosti s uvedením náležitosti (Meno a priezvisko, telefónne číslo, spôsob doručenia a text žiadosti) na e-mail: sou@sou.sk

Osobne:
Stredná odborná škola
Ivanská cesta 21, Bratislava

Telefonicky:
02/43425086
 
Listovou zásielkou:
Stredná odborná škola
sekretariát
Ivanská cesta 21,
823 75 Bratislava
____________________________________________________________________________

Súvisiace dokumenty

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

 ____________________________________________________________________________

Súvisiace články

Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Prístup k informáciám

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií