Ivanská cesta 21   Bratislava

Poučenie pri nástupe do ŠI

UPOZORNENIE

 

Rozhodnutie o prijatí do školského internátu je platné na šk. rok 2016/2017.

Žiadame Vás, aby ste pred nástupom do školského internátu poučili Vášho syna/dcéru o slušnom správaní voči dospelým a spolužiakom, o povinnosti šetriť zariadenie a inventár školského internátu. Zároveň Vás žiadame, aby  ste sa oboznámili so Školským poriadkom školského internátu, ktorý nájdete na webovej stránke školy www. sou.sk

Počas pobytu v školskom internáte je žiak povinný riadiť sa Školským poriadkom školského internátu, dodržiavať režim dňa, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

V prípade nerešpektovania uvedeného poriadku a pokynov vychovávateľa budú voči žiakovi vyvodené výchovné opatrenia v súlade so Školským poriadkom školského internátu.

Príspevok za ubytovanie žiaka v školskom internáte je rodič alebo zákonný zástupca povinný uhradiť vopred do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca (Zákon NR SR 245/2008 – školský zákon, §117, bod 5). Platbu za ubytovanie uhrádzajte na účet:

SK72 8180 0000 0070 0047 3459. Neuhradenie príspevku za ubytovanie žiaka v školskom internáte v stanovenom termíne bude dôvodom na ukončenie pobytu žiaka v školskom internáte.

Nástup do ŠI je dňa 04. 09. 2016 od 14 OO hod., najneskôr do 21OO hod., alebo 05. 09. 2016

– prvý deň školského roka od 7OO hod.

Pri nástupe do ŠI predložte:

1.Potvrdenie o návšteve školy (nevyžaduje sa u žiakov SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava)

2.Potvrdenie o zaplatení stanovených poplatkov (ubytovanie pondelok – piatok 35 € resp. 39,50 € ubytovanie pondelok – nedeľa, schválený príspevok ZRPŠ 10 €)

3.Dve fotografie 3 x 3,5 cm

 

 

 

PRI  NÁSTUPE  DO ŠKOLSKÉHO  INTERNÁTU  JE  POTREBNÉ UHRADIŤ  ZÁBEZPEKU  VOČI  SPÔSOBENEJ  ŠKODE  VO  VÝŠKE  20 €,  KTORÁ  V  PRÍPADE,  ŽE  ŽIAK  ŠKODU  NESPÔSOBÍ  BUDE  PO  UKONČENÍ  UBYTOVANIA  VRÁTENÁ!