Ivanská cesta 21   Bratislava

Kontinuálne vzdelávanie

 

Plán kontinuálneho vzdelávania

pre školský rok 2016/2017

 

Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava samostatnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou.

IČO: 042128790

Zriaďovateľom SOŠ je Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16,  820 05 Bratislava.

 

Ing. Ľubomír Kovaľ

riaditeľ SOŠ

 

 1. Úvod

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Úvodné pojmy

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

 

Kariérové stupne                                                         Kariérové pozície

 

 1. a) začínajúci učiteľ a) pedagogický zamestnanec špecialista
 2. b) samostatný učiteľ b) vedúci pedagogický zamestnanec
 3. c) učiteľ s prvou atestáciou
 4. d) učiteľ s druhou. atestáciou

 

 1. Ciele

 

Hlavný cieľ

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

Súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike.

 

Čiastkové ciele

Vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. Zákon umožňuje ich napĺňanie prostredníctvom vzdelávaní:

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Poskytovateľom je kmeňová škola. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 

Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie.

 

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

 

Špecializačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

 

Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 

Ak škola má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad tzv.„pedagogickú spôsobilosť“ pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

 1. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
 2. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,
 3. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

 

Zákon umožňuje napĺňanie čiastkových cieľov nielen prostredníctvom vzdelávaní, ale aj:

 1. prezentovaním inovačných postupov práce učiteľa, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.
 2. možnosť absolvovať vzdelávanie v zahraničí. Ak súvisí s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

 

 1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

 

Pedagogickí zamestnanci                           44
Vedúci pedagogickí zamestnanci                4
učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov          7
učitelia odborných predmetov        10
majstri odborného výcviku        12
vychovávatelia        11
Odborní zamestnanci                                 0
Nekvalifikovaní zamestnanci
        0

 

 3 A. Analýza podľa kariérového stupňa

 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou
Pedagogický zamestnanec 1 29 14 0

 

3 B. Analýza podľa kariérovej pozície

 

Pedagogický zamestnanec špecialista
Triedni učitelia 18
Výchovný poradca 1

RNDr. Ľudmila Hrachovinová

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 1
Vedúci predmetovej komisie 8

Mgr. Csóka, Mgr. Špaňo,  Mgr. Hianiková, RNDr. Hrachovinová

Ing. Ščepková, Ing. Kováčová, Ing. Zahradníková, Ing. Tóth

Koordinátor prevencie 2

Mgr. Burdová, Bc. Manová

Koordinátor Školy podporujúcej zdravie 1

Ing. Kováčová

Koordinátor enviromentálnej výchovy 1

Ing. Zahradníková

Koordinátor žiackej školskej rady 1

Mgr. Ondrejková

Odborný zamestnanec špecialista –
   
Vedúci pedagogický zamestnanec  
riaditeľ 1

Ing. Ľubomír Kovaľ

zástupca riaditeľa pre TV 1

Ing. Jana Palšovičová

zástupca riaditeľa pre OV 1

Ing. Peter Čordáš

vedúci vychovávateľ 1

Jozef Axamit

 

 

3 C. Druhy kontinuálneho vzdelávania (KV)

 

Druhy KV Počet vzdelávaní
adaptačné 1
aktualizačné 19
inovačné 2
Špecializačné 2
funkčné inovačné 0
Spolu  24

 

24 pedagogických zamestnancov  v školskom roku 2016/2017 prejavilo záujem o celoživotné vzdelávanie v 25 programoch kontinuálneho  vzdelávania.

 

 • Profilácia školy

Škola pripravuje žiakov na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušným učebným a študijným odborom.

Zabezpečuje teoretické vyučovanie, odborný výcvik a výchovu mimo vyučovania. Poskytuje rôzne formy denného a externého štúdia. Organizuje rekvalifikácie. V základnom predmete činnosti poskytuje ďalšie vzdelávanie, ako verejnoprospešnú činnosť. Vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nebytových priestorov a poskytovania služby v ubytovaní  v súlade s platnými predpismi. Prostriedky získané podnikaním využíva na skvalitnenie hlavnej činnosti.

Škola vyučuje žiakov:

 • v 4 – ročných študijných odboroch, v ktorých štúdium sa končí maturitnou skúškou,
 • v 3 – ročných učebných odboroch, v ktorých štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu,
 • v 2 –ročných učebných odboroch, v ktorých sa štúdium končí záverečnou skúškou

–     v dennom 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu vyučuje v študijných odboroch, v ktorých sa štúdium končí  maturitnou skúškou,

–     v diaľkovom- externom 3 – ročnom nadstavbovom štúdiu v študijných odboroch, v ktorých štúdium končí maturitnou skúškou,

–      v externom 1 – ročnom štúdiu v učebných odboroch pre záujemcov, ktorí splnili podmienku vzdelania najmenej výučným listom v inom učebnom odbore. Štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu.

–                  vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

 

 

Hlavné úlohy školy  SOŠ pre školský rok 2016/2017:

 

 • Zvýšiť záujem o štúdium v SOŠ
 • Znížiť počet neúspešných žiakov
 • Zvýšiť kvalitu ŠI
 • Zlepšiť systém odmeňovania
 • Vybudovať COVP
 • Zabezpečiť prevádzku SOŠ

 

 

 

Potreby profesionálneho rastu pedagogických zamestnancov

Pre potreby profesionálneho rastu pedagogických zamestnancov školy v súlade so zámermi školy a v zmysle koncepcie odborného vzdelávania pre Strednú odbornú školu  Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava je potrebné v nasledujúcom období zamerať vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy na druhy vzdelávania :

 

 

Pedagogickí zamestnanci:

– adaptačné vzdelávanie zamerané na vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

– inovačné vzdelávanie zamerané na  modernizáciu vzdelávacieho procesu

– aktualizačné vzdelávanie pre udržanie profesijných kompetencií, jazykové zručnosti, moderné trendy vo vyučovaní

– špecializačné –  zamerané na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej spôsobilosti a na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon  špecializovaných činností

Vzhľadom na štruktúru pedagogických zamestnancov a štruktúru učebných a študijných odborov profesijný štandard pedagogického zamestnanca je zameraný na kľúčové kompetencie

v  3 hlavných oblastiach:

 

 1. a) na žiaka – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka,  identifikovať sociokultúrny kontext vývinu  žiaka

 

 1. b) na edukačný proces – ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh  a výsledky vyučovania a učenia sa  žiaka

 

 1. c) na pedagogického zamestnanca – plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

 

 

 1. Plán kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017

Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov predmetových komisií (PK) a osobných plánov profesijného rastu pedagogických zamestnancov. Je prerokovaný na začiatku školského roka. Vyhodnocovaný bude na konci školského roka, prípadne priebežne podľa požiadaviek a potreby praxe. Plán bol vytvorený podľa potrieb školy a podľa ponúk vzdelávacích inštitúcií.

 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov TV

za školský rok 2016/2017

 

 

P.č. Titul Meno Priezvisko Druh vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu Počet kreditov Počet hodín
1. Mgr Jana Gnjatovičová aktualizačné

 

 

 

RP MPC BA

 

 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou a písomnými prameňmi na ZŠ a SŠ (570/2011 – KV marec 2017) 15 30
2. Mgr Otto Csóka

 

aktualizačné

 

 

 

RP MPC BA Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou a písomnými prameňmi na ZŠ a SŠ (570/2011 – KV marec 2017) 15

 

 

 

30
3. PaedDr. Viera Bírošíková  

 

aktualizačné

 

aktualizačné

 

 

RP MPC BA

 

RP MPC BA

 

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

8

 

 

6

30

 

 

20

4. Mgr Zdenka Burdová aktualizačné RP MPC BA Komunikácia pedagogického zamestnanca 1482/2015 – KV 18 20

 

5. Mgr Eliška Hianiková aktualizačné MPC BA

 

 

MPC BA

Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy

Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie

10

 

 

37

40

 

 

110

6. Ing. Zuzana Ščepková špecializačné MPC BA

 

Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37

 

110
7. Mgr Jozef Činčár inovačné JA SR Online učebnica Ekonómie a podnikania 20
8. Mgr Marcela Ondrejková Inovačné JA SR Etika v podnikaní

Online učebnica Ekonómie a podnikania

6

20

9. Mgr Erik Špaňo špecializačné RP MPC BA Profesionalizácie práce vedúceho predmetovej komisie 37 110
10. Ing. Peter Pavlík aktualizačné RP MPC BA Riešenie konfliktných situáciíškoláchškolských zariadeniach 10
11. Ing. Peter Čordáš aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
12. Ing. Ľubomír Súkennik aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
13. Ing. Boris Molnár aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
14. Bc. Peter Blaškovič aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
15. Josef Daněk aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
16. Ing. Oľga Skubeňová aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
17. Bc. Jozef Halinkovič aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
18. Alojz Hrdý aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
19. Ladislav Pikali aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
20. Milan Riška aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
21. Milan Tahotný aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
22. Tibor Zahradník aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
23. Benedikt Žitný aktualizačné RP MPC BA Pedagogická diagnostika 6 20
24. Mgr Jaroslav Bubenčík Adaptačné SOŠ

 

 

 1. Flexibilita vzdelávania

 

Systém merania a kontroly

Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania. Vyhodnotenie sa vykonáva na konci školského roka.

Vo vyhodnotení sa zameriame na to, ako škole prospela účasť pedagógov na vzdelávaní, aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).

Na posúdenie konkrétnych zistení budeme využívať hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity), autoevalváciu (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu), či dotazníkmi (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi.

Všetky zistenia budeme  robiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity.

 

Informácia o uznaných kreditoch

 

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom mieste v škole alebo školskom zariadení informáciu o uznaných kreditoch podľa § 47a ods. 13 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto informácia obsahuje:

 1. a) meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
 2. b) určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú,
 3. c) počet uznaných kreditov.

 

Informácia o uznaných kreditoch

P.

č.

Meno a priezvisko Určenie aktivity alebo programu KV Počet uznaných/získaných kreditov Dátum

uznania

kreditov

1.

 

Ing. Ľubomír Kovaľ

 

 

 

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania

10

10

25

16.02.2012

27.02.2015

31.05.2011

2.

 

Ing. Jana Palšovičová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania

10

25

16.02.2012

31.05.2011

3.

 

PaedDr. Viera Birošíková Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja amociálnej inteligencie

Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca

Škola v pohybe pre učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl

14

6

14

21.05.2015

26.04.2015

27.08.2015

4.

 

Mgr. Zdenka Burdová Modernizácia vzdlávania na SŠ s podporou IKT 35 07.09.2013
5.

 

Mgr. Otto Csóka Modernizácia vzdlávania na SŠ s podporou IKT 35 14.01.2012
6.

 

Mgr. Eliška Hianiková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Škola v pohybe pre učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl

10

8

14

03.04.2011

25.04.2014

27.08.2015

 

 

 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania bol prerokovaný  26. 09. 2016 v pedagogickej rade školy a predložený zriaďovateľovi.

 

 

Bratislava, 26. 09. 2016                                                            Ing. Ľubomír Kovaľ

riaditeľ SOŠ