Ivanská cesta 21   Bratislava

Škola podnikania

6341 M škola podnikania

Charakteristika študijného odboru

 

Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má  teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti. Je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
Disponuje širokým odborným profilom s potrebným všeobecným vzdelaním, ktoré uplatňuje v podnikaní, riadení a rozhodovaní. Je schopný organizovať svoj čas, prácu vyrovnávať sa so stresom v práci a samostatne a logicky rozhodovať, Vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, v súlade s právnym a spoločenskými normami, efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

 

Učebný plán

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Škola podnikania
Kód a názov ŠVP
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru
6341 M škola podnikania
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
­          úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ­          podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
­          zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie:- v obchodných  organizáciách,
– v organizáciách poskytujúcich služby,
– ako výkonný zamestnanec,
– ako manažér strednej úrovne,
– ako súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvéhoalebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie
Učebný plán
Škola (názov, adresa)
Stredná odborná  škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP
Škola podnikania
Kód a názov  ŠVP
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Kód a názov študijného odboru
6341 M škola podnikania
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Druh školy
štátna
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
I.
II.
III.
IV.
Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety
18
18
14
12
62
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
4
4
3
3
14
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
Nemecký jazyk
3
3
2
2
10
Človek a hodnoty
Etická výchova
1
1
2
Človek a spoločnosť
Dejepis
1
1
2
Občianska náuka
1
1
1
3
Človek a príroda
Geografia
1
1
1
3
Matematika a práca s informáciami
Matematika
2
2
2
2
8
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
2
2
8
Odborné predmety
15
15
19
21
70
Teoretická vzdelávanie
6
6
9
9
30
Ekonomika
2
2
4
Podnikanie
2
2
4
Právna náuka
2
2
4
Manažment
2
1
1
4
Marketing
2
2
4
Účtovníctvo
2
2
2
6
Administratíva a korešpondencia
2
2
Podnikateľská komunikácia
2
2
Praktická príprava
6
6
7
7
26
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme
2
2
4
Spoločenská etika a etiketa
2
2
Cvičenia z účtovníctva
2
2
2
6
Jazyková obchodná príprava z ANJ/NEJ
2
2
4
Manažment osobných financií
2
2
Písomná a elektronická komunikácia v  praxi
2
2
2
6
Odborná prax
1
1
2
Voliteľné predmety
3
3
3
5
14
Hospodárske výpočty  a štatistika
1
1
2
Bankovníctvo
1
1
Poisťovníctvo
1
1
Svet práce
1
1
Aplikovaná informatika
2
2
1
5
Poradenstvo pre  podnikateľov
2
2
Daňovníctvo
2
2
Spolu
33
33
33
33
132
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
18 hodín
18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz