Ivanská cesta 21   Bratislava

Mechanik počítačových sietí

2682 K mechanik počítačových sietí

 

Charakteristika študijného odboru:

Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii , hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej a tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.
Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku.  Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa §21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických.
 

Učebný plán

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Mechanik počítačových sietí
Kód a názov  ŠVP
26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru
2682 K mechanik počítačových sietí
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
slovenský
Doklad o získanej kvalifikácii
výučný list + maturitné vysvedčenie
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3
4.
Spolu
 VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
18
17
13
12
60
Jazyk a komunikácia
 
 
 
 
 
slovenský jazyk a literatúra
4
4
4
4
16
anglický jazyk
3
3
3
3
12
nemecký jazyk
3
3
2
2
10
Človek a hodnoty
 
 
 
 
 
etická výchova/náboženská výchova
1
1
2
Človek a spoločnosť
 
 
 
 
 
dejepis
1
1
2
občianska náuka
1
1
1
3
Človek a príroda
 
 
 
 
 
fyzika
2
1
3
Matematika a práca s informáciami
 
 
 
 
 
matematika
1,5
1,5
1,5
1,5
6
Zdravie a pohyb
 
 
 
 
 
telesná a športová výchova
1,5
1,5
1,5
1,5
6
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelanie
9
11
8
7
35
ekonomika
2
2
úvod do sveta práce
1
1
základy elektrotechniky
2
2
elektronika
2
1
3
technické vybavenie PC
3
3
3
1,5
10,5
programové vybavenie PC
2
3
2
1,5
8,5
elektrické merania
2
2
technológia
1
1
počítačová grafika
1
1
2
odborná spôsobilosť v elektrotechnike
2
1
3
Praktická  príprava
6
6
14
14
40
SPOLU
34
34
34
33
135