Ivanská cesta 21   Bratislava

Stolár

 

3355 H Stolár

 

V odbore stolár sa žiak orientuje v najnovších technológiách výroby stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov. Naučí sa spracovávať drevené materiály na hotové stolárske výrobky, navrhnúť, zostaviť ich, skompletizovať na hotový stolársky výrobok. Pri výrobe sa oboznámi s najmodernejšími materiálmi a technologickými postupmi, zároveň dopracovať výrobky pomocou lakovania, voskovania, morenia, leštenia, brúsenia a zdobenia a pod.
Kvalifikovaný odborný pracovník sa uplatní v profesiách zaoberajúcich sa spracovaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku a stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a pod. Uplatniť sa absolvent vie v súkromnom a štátnom sektore. Ukončením štúdia môže pokračovať po maturite aj v štúdiu na vysokej škole na technicky zameraných vysokých školách.

 

 

Učebný plán odboru 

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Stolár
Kód a názov  ŠVP
33 Spracúvanie dreva
Kód a názov učebného odboru
3355  H Stolár
Stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
10
8
5,5
23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
           1,5
1,5
1
4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk
3
3
2
8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
1
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
1
1
Človek a príroda
Fyzika
1
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
1
1
1
3
Informatika
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
1,5
1,5
1,5
4,5
Odborné vzdelávanie
23
25
24,5
72,5
Teoretické vzdelávanie
8
10
10
Ekonomika
2
2
Úvod do sveta práce
1
1
Odborné kreslenie
2
2
2
6
Materiály
1
1
2
Technológia
3
3
4
10
Voliteľné predmety
Stavebné konštrukcie
2
2
1
5
Výrobné zariadenia
2
2
Praktická príprava
15
15
17,5
47,5
Odborný výcvik
15
15
17,5
47,5
Spolu
33
33
33
99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
18 hodín
18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz