Ivanská cesta 21   Bratislava

Murár

3661 H MURÁR

 

V tomto odbore nadobudne žiak vedomosti a schopnosti murovať aj vyplňovať murivom nosné priečky, stropy. Zhotovovať vnútorné aj vonkajšie omietky, ovládať obkladačské práce, pokladanie podláh, dlažieb a rôznych moderných materiálov. Rovnako získa aj zásady štukatérskej práce.
Odborné vzdelanie pripraví žiaka na prax v súkromnom či štátnom sektore. Odborne kvalifikovaný pracovník sa ľahko uplatní v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúci sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb.

 

Základné údaje o odbore

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Murár
Kód a názov ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru
3661 H murár
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovníkmôže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiáchzaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou aleboobnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmácha neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
absolventov 3.ročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú
kvalifikáciu absolventov v danom odbore.
Možnosti ďalšieho štúdia
Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovníkmôže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiáchzaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou aleboobnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmácha neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
absolventov 3.ročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú
kvalifikáciu absolventov v danom odbore.

 

Učebný plán 

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná školaIvanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Murár
Kód a názov  ŠVP
 36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru
3661 H murár
Stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
10
8
5,5
23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
           1,5
1,5
1
4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk
3
3
2
8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
1
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
1
1
Človek a príroda
Fyzika
1
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
1
1
1
3
Informatika
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
1,5
1,5
1,5
4,5
Odborné vzdelávanie
23
25
27,5
75,5
Teoretické vzdelávanie
9
10
10
Ekonomika
2
2
úvod do sveta práce
1
1
Odborné kreslenie
2
2
2
6
Materiály
1
1
2
Technológia
3
3
3
9
Voliteľné predmety
Stavebné konštrukcie
2
2
4
Suché technológie
1
1
Prestavby budov
1
2
3
Praktická príprava
15
15
17,5
47,5
Odborný výcvik
15
15
17,5
47,5
Spolu
33
33
33
99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
18 hodín
18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz