Ivanská cesta 21   Bratislava

Elektromechanik – silnoprúdová technika

2683 H 11 ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky.
Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické prístroje, meraciu techniku,  schopný inštalovať elektrické obvody rozvodných sietí NN, bleskozvody a robiť akúkoľvek údržbu elektrických zariadení.
Je schopný pracovať samostatne, alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhláška MPSVaR  SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických.
Výstupným dokladom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Ďalší rozvoj absolventov  je možný vzdelávaním v dvojročnom nadstavbovom štúdiu  a vykonaním maturitnej skúšky.  Špeciálne kurzy  umožňujú prehĺbiť odborný rozvoj  v konkrétnom odbore.

 

 

Učebný plán odboru

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Elektromechanik
Kód a názov  ŠVP
26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
10,5
9
6,5
26
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
           1,5
2
1
3,5
Anglický jazyk/Nemecký jazyk
3
3
3
9
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
1
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
1
1
Človek a príroda
Fyzika
1
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
1
1
0,5
2,5
Informatika
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
2
2
6
Odborné predmety
7,5
9
9
25,5
Ekonomika
2
2
úvod do sveta práce
1
1
Elektrotechnické kreslenie
1
1
Základy elektrotechniky
2
2
Technológia
1
1
Elektrotechnické materiály
1,5
1,5
Elektrické merania
1
1
Elektronika
1
1
2
Elektrické stroje a prístroje
2
2
Rozvod elektrickej energie
1
3
3
7
Využitie elektrickej energie
1
2
2
5
Prakická príprava
15
15
17,5
47,5
Odborný výcvik
15
15
17,5
47,5
Spolu
33
33
33
99
Účelové kurzy
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovno-výcvikový kurz