Ivanská cesta 21   Bratislava

Strojný mechanik

2464 H STROJNÝ MECHANIK

V odbore strojný mechanik sa žiak naučí samostatnej práci so železom. Ohýbanie železa, obrábanie kovov a zváranie. Má možnosť získať aj zváračský preukaz absolvovaním zváračského kurzu. Naučí sa odborne zhotovovať výrobky ako sú železné, tepané a kované bráničky, ktoré sú na našom trhu čoraz viac žiadané.

Odborne kvalifikovaný pracovník v tomto odbore sa môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení. Výstupným dokladom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Absolvent má možnosť zamestnať sa v súkromnej a štátnej sfére, vo veľkých výrobných podnikoch. Má však aj možnosť ukončiť školu maturitnou skúškou a pokračovať v štúdiu na vysokej škole s technickým zameraním.

 

 

Základné údaje o odbore

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Strojný mechanik
Kód a názov ŠVP
24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru
2464 H strojný mechanik
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
­          úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ­          podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy­          zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovníkmôže uplatniť v skupine povolaní so zameraním navýrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov,skupín a podskupín strojov a technických zariadení
Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia preabsolventov 3.ročných učebných odborov.Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornúkvalifikáciu absolventov

 

Učebný plán

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná školaIvanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Strojný mechanik
Kód a názov  ŠVP
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru
2464 H strojný mechanik
Stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
10
8
5,5
23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
           1,5
1,5
1
4
Nemecký jazyk
3
3
2
8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
1
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
1
1
Človek a príroda
Fyzika
1
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
1
1
1
3
Informatika
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
1,5
1,5
1,5
4,5
Odborné vzdelávanie
23
25
27,5
75,5
Teoretické vzdelávanie
8
10
10
Ekonomika
2
2
úvod do sveta práce
1
1
Odborné kreslenie
1
1
2
Materiály
2
1
3
Technológia
3
3
4
10
Strojníctvo
2
1
3
Voliteľné predmety
Strojárska technológia
2
1
3
Stroje a zariadenia
2
2
4
Praktická príprava
15
15
17,5
47,5
Odborný výcvik
15
15
17,5
47,5
Spolu
33
33
33
99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
18 hodín
18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz