Ivanská cesta 21   Bratislava

Technicko – administratívny pracovník

6475 H technicko-administratívny pracovník

 

V odbore technicko-administratívny pracovník sa žiak naučí písať na osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, spracovávať administratívne, hospodárske, podnikové a ostatné typy písomnosti. Naučí sa ovládať zariadenia oznamovacej, reprodukčnej a výpočtovej techniky. Základy účtovníctva, aplikovať technické a pracovné normy, orientovať sa v súčasnej legislatíve v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva. Zároveň sa naučí aj základy spracovania technológie materiálov a odborného kreslenia.
Absolvent sa dokáže uplatniť na trhu práce veľmi rýchlo. Je schopný založiť a úspešne prevádzkovať súkromné podnikanie v podmienkach voľného trhu. Pokračovať v štúdiu a po dokončení maturity pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického, ekonomického zamerania a iné. Poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom vo forme poradenskej a rozborovej služby – práca v administratíve v súkromnom a štátnom sektore.

 

Základné údaje o odbore

 

Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Technickoadministratívny pracovník
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru
6475 H technickoadministratívny pracovník
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou
Doklad o získanej kvalifikácií
Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Podľa profilácie absolventa:
– v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové služby,
– v organizáciách poskytujúcich služby,
– v súkromnom podnikaní
Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

 

 

Učebný plán

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Technicko-administratívny pracovník
Kód a názov  ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Kód a názov učebného odboru
6475 H technicko–administratívny pracovník
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
10
8
5,5
23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
           1,5
1,5
1
4
Anglický jazyk
3
3
2
8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
1
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
1
1
Človek a príroda
Fyzika
1
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
1
1
1
3
Informatika
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
1,5
1,5
1,5
4,5
Odborné vzdelávanie
23
25
24,5
75,5
Teoretické vzdelávanie
8
10
10
28
Ekonomika
2
1
1
4
Úvod do sveta práce
1
1
Administratíva a korešpondencia
2
2
2
6
Účtovníctvo
1
2
2
5
Právna náuka
1
1
2
Manažment
1
1
Marketing
1
1
Strojárstvo
1
1
1
3
Voliteľné predmety
Spoločenská komunikácia
1
1
1
3
Manažment osobných financií
1
1
2
Praktická príprava
15
15
17,5
47,5
Odborný výcvik
15
15
17,5
47,5
Spolu
33
33
33
99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
18 hodín
18 hodín
Telovýchovno-výcvikový kurz