Ivanská cesta 21   Bratislava

Stavebná výroba

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA

 

Základné údaje o odbore

 
Názov a adresa školy
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Stavebná výroba
Kód a názov ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru
3686 F stavebná výroba
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie  – ISCED 2C
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
­         Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník.
Možnosti ďalšieho štúdia
Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.
 
 

 

Učebný plán 

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Stavebná výroba
Kód a názov  ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru
3686 F stavebná výroba
Stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
Denná
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
2,5
2,5
5
Jazyk a komunikácia
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra
0,5
0,5
1
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova
0,5
0,5
1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
0,5
0,5
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
0,5
0,5
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
0,5
0,5
1
Odborné vzdelávanie
27.5
27.5
55
Teoretické vzdelávanie
3.5
3.5
7
Technológia
2
2
4
Voliteľné predmety
Materiály
1,5
1,5
3
Praktická príprava
24
24
48
Odborný výcvik
24
24
48
Spolu
30
30
60
Účelové kurzy
 
 
 
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovný výcvikový kurz