Ivanská cesta 21   Bratislava

Elektrotechnika

2675  L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

Dvojročné úplné stredné odborné vzdelanie – nadstavbové štúdium

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná  škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP
ELEKTROTECHNIKA
Kód a názov  ŠVP
26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru
2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
denná
Druh školy
štátna
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Nevyhnutné požiadavky
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
Doklad o získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych inštitúciách , súkromných podnikoch aj ako samostatný podnikateľ v oblasti elektrotechniky s osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Vyhláška 508/2009 Z. z., § 21.
Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium, programy, zamerané na rozšírenie svojej kvalifikácie, VŠ štúdium

 

Učebný plán:

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP
ELEKTROTECHNIKA
Kód a názov  ŠVP
26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru
2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
denná
Druh školy
štátna
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
Spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
15
15
30
Jazyk a komunikácia
 
 
 
slovenský jazyk a literatúra
4
4
8
nemecký jazyk/Anglický jazyk
4
4
8
Človek a spoločnosť
dejepis
1
1
2
Človek a príroda
fyzika
1
1
2
Matematika a práca s informáciami
matematika
2
2
4
informatika
1
1
2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
2
2
4
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
18
18
36
Teoretické vzdelanie
ekonomika
2
2
4
elektrické stroje a prístroje
4
4
8
využitie elektrickej  energie
2
2
4
elektronika
2
               2
4
elektrické meranie
2
1
3
GIS
1
2
3
automatizácia
1
1
2
Praktická príprava 
 
 
 
odborná prax
4
4
8
SPOLU
33
33
66
Maturitná skúška