Ivanská cesta 21   Bratislava

Strojárstvo

2414 L 01 strojárstvo –  výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
Absolvent študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo je kvalifikovaný zamestnanec so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.
Rovnako aj kvalifikovaný odborný technický zamestnanec, schopný samostatne pracovať na klasických i programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií.
Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať samostatne tvorivo i v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.
Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne pričom sa predpokladá jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

 

 


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola,
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Strojárstvo
Kód a názov ŠVP
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Externé diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového
charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch,
alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných
remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Učebný plán 

 

 

Škola (názov, adresa)
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP
Strojárstvo
Kód a názov  ŠVP
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru
2414 L01 strojárstvo
Stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
Externá diaľková
Druh školy
Štátna
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet konzultácií v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
Všeobecné vzdelávanie
65
59
50
174
Jazyk a komunikácia
110
Slovenský jazyk a literatúra
15
15
20
50
Anglický jazyk / Nemecký jazyk
20
20
20
60
Človek a spoločnosť
16
Dejepis
6
6
12
Občianska náuka
4
4
Človek a príroda
16
Fyzika
8
8
16
Matematika a práca s informáciami
32
Matematika
6
10
10
26
Informatika
6
6
Odborné vzdelávanie
62
74
74
210
Teoretické vzdelávanie
44
50
50
144
Ekonomika
8
10
10
26
Technická mechanika
16
16
16
48
Technické merania
4
6
6
16
Technológia montáže a opráv
16
18
18
52
Praktická príprava
18
24
24
66
Výrobné konštrukcie
10
14
14
34
Technická príprava výroby
8
10
10
28
Spolu
127
133
124
384