Ivanská cesta 21   Bratislava

Podnikanie v remeslách a službách

6403  L  podnikanie v remeslách a službách

 
Cieľom študijného odboru 6403  L  podnikanie v remeslách a službách je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje  vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné  technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne pričom sa predpokladá jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

 


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola,
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu
Škola podnikania
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru
6403  L  podnikanie v remeslách a službách
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma výchovy a vzdelávania
Externé – diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
úspešné ukončenie trojročného učebného odboru
podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie:
– v obchodných  organizáciách,
– v organizáciách poskytujúcich služby,
– ako výkonný zamestnanec,
– ako manažér strednej úrovne,
– ako súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie
 
 

 

Učebný plán odboru

 

Všeobecné vzdelávanie
Počet  konzultačných hodín v ročníku
I.
II.
III.
Spolu
 
65
59
50
174
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
15
15
20
50
Anglický jazyk/Nemecký jazyk
20
20
20
60
Človek a spoločnosť
Dejepis
6
6
12
Občianska náuka
4
4
Človek a príroda
Fyzika
8
8
16
Matematika a práca s informáciami
Matematika
6
10
10
26
Informatika
6
6
Odborné vzdelávanie
62
74
74
210
Teoretické vzdelávanie
44
50
50
144
Ekonomika
10
10
10
30
Právo pre podnikateľov
6
6
12
Manažment
8
8
8
24
Marketing
10
10
10
30
Účtovníctvo a dane
10
10
10
30
Spoločenská komunikácia
6
6
6
18
Praktická príprava
  18                                                                               
24
24
66
Podnikanie
8
8
8
24
Administratíva a korešpondencia
10
10
10
30
Ekonomické cvičenia
6
6
12
Spolu
127
133
124
384

 

 

Do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách

sa môžu prihlásiť absolventi týchto učebných odborov:

 

1. puškár umelecký keramik
2. klampiar – strojárska výroba umelecký parochniar a maskér
3. klampiar – stavebná výroba umelecký krajčír
4. hodinár
5. autoopravár – mechanik
6. autoopravár – elektrikár
7. autoopravár – karosár
8. autoopravár – lakovník
9. elektromechanik – silnoprúdová technika
10. elektromechanik – automatizačná technika
11. elektromechanik – telekomunikačná technika
12. elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
13. elektromechanik – úžitková technika
14. operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
15. operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
16. mäsiar, lahôdkár
17. pekár
18. cukrár
19. cukrovinkár, pečivár
20. cukrár pekár
21. tkáč
22. pletiar
23. krajčír – pánske odevy
24. krajčír – dámske odevy
25. remenár sedlár
26. kožušník
27. obuvník
28. stolár
29. čalúnnik
30. polygraf – grafik
31. polygraf – tlačiar
32. polygraf – knihár
33. murár
34. tesár
35. montér suchých stavieb
36. lakovník
37. kamenár
38. kachliar
39. maliar
40. inštalatér
41. sklenár
42. podlahár
43. strechár
44. kominár
45. agromechanizátor, opravár
46. pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
47. viazač – aranžér kvetín
48. záhradník
49. mechanizátor lesnej výroby
50. rybár
51. chovateľ – chov koní a jazdectvo
52. chovateľ – chov oviec
53. manikér – pedikér
54. čašník, servírka
55. kuchár
56. aranžér
57. fotograf
58. kaderník
59. predavač
60. technicko-administratívny pracovník
61. hostinský, hostinská
62. umelecký kováč a zámočník
63. zlatník a klenotník
64. umelecký štukatér
65. umelecký rezbár
66. umelecký stolár
67. umelecký čalúnnik a dekoratér
68. umelecký smaltér
69. umelecká vyšívačka
70. umelecká čipkárka